VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ON-LINE KURZU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY https://www.pilateszive.cz/

Kdo jsem a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej on-line kurzu prostřednictvím webové stránky https://www.pilateszive.cz/ (dále jen „Portál“)?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej on-line kurzu prostřednictvím Portálu (dále jen “VOP“) zpracovala Adéla Bryjová, jednatelka firmy Pilates živě s.r.o., Jaroslava Seiferta 10, Havířov, IČO: 17904102, DIČ: CZ17904102 (dále jen „“).

Prodávajícím on-line kurzu jsem já a kupujícím on-line kurzu budete Vy, pokud se mnou uzavřete Kupní smlouvu o nákupu on-line kurzu (dále jen „Smlouva“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 

Co je on-line kurz a co potřebujete pro to, aby Vám on-line kurz správně fungoval?

On-line kurz je webová aplikace, do které se můžete opakovaně přihlašovat prostřednictvím osobních přihlašovacích údajů a jejíž součástí jsou výukové materiály k tématu, kterého se konkrétní on-line kurz týká, zejména výuková videa, která si zde můžete přehrávat, a další výukový materiál (zejména dokumenty ve formátu PDF), který si zde můžete zobrazovat a případně též stáhnout.

Přihlásit se do on-line kurzu je možné z jakéhokoli webového prohlížeče, a to prostřednictvím osobních přístupových údajů. Pro správné fungování on-line kurzu je nezbytné, abyste měl/a nainstalovanou nejnovější verzi příslušného webového prohlížeče.

Přihlášení se do on-line kurzu i orientace v něm jsou snadné. Pokud byste i přesto potřeboval/a jakkoli pomoci, napište na e-mailovou adresu adela@pilateszive.cz.

Je pro mne velmi důležité, aby on-line kurzy bezproblémově fungovaly a aby neobsahovaly žádné škodlivé obsahy (zejména softwarové viry apod.), a proto oblasti jejich fungování a technického zabezpečení věnuji maximální pozornost.

 

Kde najdete informace o on-line kurzech?

Nabídku on-line kurzů naleznete na Portálu. Po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétním on-line kurzu se Vám zobrazí podrobnější informace zejména o tom, jakého tématu se tento on-line kurz týká, jaká je jeho cena a co vše je jeho součástí (zejména výuková videa, další výukové materiály apod.). On-line kurzy probíhají v českém jazyce.

 

Jaká je cena za on-line kurz?

Cenou za on-line kurz je cena uvedená na Portálu v popisu konkrétního on-line kurzu v okamžiku odeslání objednávky. Tato cena zahrnuje náklady dodání on-line kurzu a DPH v zákonné výši. Tato cena nezahrnuje náklady na provedení úhrady ceny za on-line kurz. Výše těchto nákladů je uvedena v rámci objednávkového formuláře.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na Portálu se neliší od základní sazby.

 

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za on-line kurz?

Cenu za on-line kurz můžete uhradit některým z následujících způsobů:

  • klasickým bankovním převodem, a to na bankovní účet č. 290 243 1925 / 2010 (nebo IBAN: CZ3420100000002902431925), s tím, že zároveň zašlete email na adresu adela@pilateszive.cz, ve kterém uvedete datum Vaší platby, jméno plátce a emailovou adresu, přes kterou byste se chtěla ke kurzu přihlašovat,
  • přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky;
  • kartou přes platební bránu Comgate:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Jakmile obdržím Vaši platbu za on-line kurz, potvrdím Vám prostřednictvím e-mailové zprávy její přijetí, a zašlu Vám email s přístupovými údaji.

 

Kdy a jakým způsobem Vám on-line kurz dodám?

On-line kurz Vám dodám po zaplacení jeho ceny, a to tak, že Vám prostřednictvím e-mailové zprávy zašlu Vaše osobní přihlašovací údaje a odkaz pro přihlášení se do on-line kurzu. Za okamžik dodání on-line kurzu se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. Tento způsob dodání on-line kurzu vylučuje možnost si jej předem prohlédnout.

 

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Právo přihlašovat se do on-line kurzu prostřednictvím Vašich osobních přihlašovacích údajů náleží pouze Vám. Je tedy třeba, abyste s těmito přihlašovacími údaji nakládal/a tak, aby je nemohla použít žádná jiná osoba.

Vlastníkem veškerých majetkových autorských práv k on-line kurzu a nositelem veškerých licencí k autorským dílům užitým v rámci on-line kurzu jsem já.

Vaše právo přihlašovat se do on-line kurzu nezahrnuje žádnou licenci k užívání on-line kurzu ani žádnou podlicenci k užití autorských děl užitých v rámci on-line kurzu, tzn. že není dovoleno výuková videa ani další výukové materiály jakkoli rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či sdělovat třetím osobám, ani nezahrnuje žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

Za jakékoli škody vzniklé v důsledku Vašich kroků či jednání, která učiníte v návaznosti na absolvování konkrétního on-line kurzu či v souvislosti s ním, nenesu žádnou odpovědnost. Dále nenesu žádnou odpovědnost za to, že jste použil/a produkty, služby, software nebo internetové stránky třetí osoby.

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do okamžiku dodání on-line kurzu.

Přístup k uzavřené Smlouvě budeme mít my i Vy (zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky i text VOP).

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?
Pokud kliknete na Portálu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze on-line kurz objednat, budete přesměrován/a na objednávkový formulář, v rámci kterého se Vám zobrazí:
  • základní informace o konkrétním on-line kurzu, včetně jeho konečné ceny;
  • kolonky pro vyplnění Vašeho emailu: tento údaj vyplňte;
  • text “I accept the Terms of Service and Privacy Policy.” Po rozkliknutí odkazu Terms of Service se Vám zobrazí text tohoto dokumentu. Tento dokument si pozorně přečtěte. Váš souhlas vyjádřete zaškrtnutím políčka;
  • způsoby, jakými lze cenu za on-line kurz uhradit;
  • posledním krokem je samotná platba přes online platební bránu.

Jakmile obdržím Vaši objednávku, potvrdím Vám její převzetí a přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy (předmět “Thanks for signing up”). Za okamžik, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. V této e-mailové zprávě Vám zašlu též text těchto VOP.

 

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídám Vám za to, že konkrétní on-line kurz je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad, tedy že je funkční (tj. lze se do něj přihlašovat, přehrávat výuková videa a zobrazovat a stahovat další výukové materiály). Pokud se v době 5 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního on-line kurzu, tedy přestane v této době fungovat, máte právo takovou vadu reklamovat. Práva z vadného plnění však nemáte, pokud jste o vadě on-line kurzu před jeho převzetím věděl/a anebo pokud jste ji způsobil/a sám/sama (např. nemáte aktuální software, ztratil/a jste Vaše osobní přihlašovací údaje apod.).  Za vadu on-line kurzu se nepovažuje situace, kdy se do konkrétního on-line kurzu nemůžete přihlásit z důvodu přerušení či výpadků dodávky ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb či internetu či z jakéhokoli jiného důvodu způsobeného třetí stranou.

Pokud budete chtít reklamovat vadu on-line kurzu, napište na e-mailovou adresu adela@pilateszive.cz. V e-mailové zprávě popište, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na opravu či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na e-mailovou adresu, z níž jste mi reklamaci odeslal/a. Po obdržení reklamace Vám zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

 

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Pokud budete chtít uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, napište mi na e-mailovou adresu adela@pilateszive.cz. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který najdete v příloze č. 1 těchto VOP, není to však Vaše povinnost. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdím e-mailovou zprávou.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, nic mi nevracíte ani neplatíte a já Vám bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy) vrátím celou platbu, kterou jsme od Vás obdrželi. V žádném případě Vám nevzniknou další náklady.

 

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi mnou a Vámi vznikl spor, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o mně a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi poskytovatelem a zákazníkem, pokud poskytovatel poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“, a poskytovatel tyto poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností, těmito účely se rozumí zejména zasílání obchodních sdělení svým zákazníkům či obdobné marketingové účely.“

 

Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 22.02.2022.

Adéla Bryjová

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy

Poučení: Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ON-LINE KURZU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY https://www.pilateszive.cz/

Adresát: adela@pilateszive.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu prostřednictvím webové stránky pilateszive.cz.
Specifikace on-line kurzu:

Datum objednání (*):

Jméno a příjmení kupujícího (*):

Adresa kupujícího (*):

Datum (*):

(*) Doplňte chybějící údaje

Na novém webu se snažíme stále zlepšovat zážitek uživatelek.

Pokud se vám stalo, že se některá videa sekala, prosíme o vyplnění následujícího formuláře. Díky!

[fluentform id="3"]

Na novém webu se snažíme stále zlepšovat zážitek uživatelek.

Děkujeme za zpětnou vazbu.

[fluentform id="4"]