Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem on-line kurzu prostřednictvím webové stránky https://www.pilateszive.cz

Tyto Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem on-line kurzu prostřednictvím webové stránky https://www.pilateszive.cz (dále jen „Informace“) Vám poskytuje Adéla Bryjová. On-line kurzy jsou webové aplikace, do kterých se můžete přihlašovat prostřednictvím osobních přihlašovacích údajů a jejichž součástí jsou zejména výuková videa a další výukový materiál k tématu, jehož se on-line kurz týká. Ochranu Vašich osobních údajů (dále jen „“) beru velmi vážně, proto Vás žádám, abyste si tyto Informace pozorně přečetl/a, neboť obsahují důležité informace o tom:  
 1. kdo jsem,
 2. za jakým účelem zpracovávám Vaše OÚ a které OÚ to jsou,
 3. jak Vaše OÚ získávám, po jak dlouhou dobu Vaše OÚ zpracovávám a komu je zpřístupňuji,
 4. jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny,
 5. jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich OÚ, a
 6. jak můžete kontaktovat mě či Úřad pro ochranu osobních údajů v případě Vaší stížnosti.

Kdo jsem?
Prodávajícím on-line kurzu je na základě Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu prostřednictvím webové stránky https://www.pilateszive.cz/ (dále jen „Smlouva“) Adéla Bryjová, se sídlem Jaroslava Seiferta 10, Havířov (dále jen „“).
Vzhledem k tomu, že zpracovávám Vaše OÚ, které zadáváte během objednávky on-line kurzu a které s touto objednávkou souvisejí, a vzhledem k tomu, že jsem určila účely a prostředky pro zpracování těchto Vašich OÚ, odpovídám za zpracování Vašich OÚ jako tzv. správce OÚ.
Při zpracování Vašich OÚ se řídím Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a dále Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.
Jaké Vaše OÚ zpracovávám?
V souvislosti s Vaší objednávkou on-line kurzu zpracovávám tyto Vaše OÚ:
 1. OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře, případně později do Vašeho uživatelského účtu, a to Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ulici a číslo popisné, město, stát, kraj/okres, PSČ, údaj o Vámi vybraném způsobu platby, údaj, zda se chcete přihlásit k odběru newsletteru, údaje o odsouhlasení dokumentů a dále pak údaje, které zadáváte při platbě do formuláře platební brány
 1. další OÚ, které s touto objednávkou souvisejí, zejména název kurzu, jeho cenu, Vaše osobní přihlašovací údaje do on-line kurzu, datum odeslání objednávky, datum potvrzení přijetí objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy a datum dodání on-line kurzu, a další OÚ obsažené ve Smlouvě
Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) Vaše OÚ zpracovávám? 
Vaše OÚ zpracovávám pro tyto účely a na základě těchto právních titulů: 
 1. Právní titul: Plnění Smlouvy 
Účel: Dodání on-line kurzu kupujícímu
 1. Právní titul: Plnění právní povinnosti
Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty
 1. Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu na určení, výkonu a obhajobě mých právních nároků
Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků
 1. Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu přímo nabízet mé zboží a služby
Účel: Přímý marketing
Poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění Smlouvy“ je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění právní povinnosti“ je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna mi tyto OÚ poskytnout. V opačném případě bych s Vámi nemohla uzavřít Smlouvu. 
Komu budu zpřístupňovat Vaše OÚ?
Vaše OÚ budu zpřístupňovat poskytovateli cloudových služeb, účetní firmě, IT firmě, provozovateli platební brány a případně též advokátovi a státním orgánům a institucím (pouze v zákonem stanovených případech).
Jak dlouho budu Vaše OÚ zpracovávat?
Vaše OÚ budu zpracovávat po dobu níže uvedenou:
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Dodání on-line kurzu kupujícímu“ budu zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu;
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty“ budu zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace);
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Určení, výkon a obhajoba právních nároků“ budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné;
 1. OÚ zpracovávané pro účel „Přímý marketing“ budu zpracovávat po dobu, po kterou budu mít k dispozici Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny?
Za účelem ochrany Vašich OÚ před jejich náhodnou ztrátou či jejich protiprávním použitím nebo zpřístupněním jsem přijala vhodná bezpečnostní opatření. Přístup k Vašim OÚ mají pouze ty osoby, které je opravdu potřebují pro zajištění výše uvedených účelů pro zpracování OÚ. Tyto osoby zpracovávají Vaše OÚ pouze předem stanoveným způsobem a jsou vázány mlčenlivostí. Zavedla jsem též postupy k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení OÚ. Pokud to právní úprava týkající se ochrany OÚ vyžaduje, budu Vás i Úřad na ochranu OÚ v případě takového podezření na porušení zabezpečení Vašich OÚ informovat.
Budu předávat Vaše OÚ mimo EHP?
Vaše OÚ budu předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor) poskytovateli cloudových služeb, a to s ohledem na skutečnost, že Evropská komise rozhodla, že v daném případě je zajištěna odpovídající úroveň ochrany OÚ.
Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ?
V souvislosti se zpracováním Vašich OÚ máte dle GDPR řadu práv. Jedná se o tato práva:
 1. právo na přístup k Vašim OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • sdělení, zda zpracovávám Vaše OÚ
 • poskytnutí informací o zpracování Vašich OÚ
 • zpřístupnění Vašich OÚ  
 1. právo na opravu Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • opravu či doplnění Vašich nepřesných či neúplných OÚ, je však potřeba, abyste mi sdělil/a Vaše přesné či kompletní OÚ
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedené opravě či doplnění Vašich OÚ
 1. právo na výmaz Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • výmaz Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:
 • OÚ již nepotřebuji pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovávány
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich OÚ
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účel „přímý marketing“
 • Vaše OÚ zpracovávám protiprávně
 • výmaz Vašich OÚ vyžaduje právo EU nebo právo ČR
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném výmazu Vašich OÚ
 1. právo na přenositelnost Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • poskytnutí Vašich OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • předání Vašich OÚ jinému správci, pokud je to technicky proveditelné
 1. právo vznést námitku proti zpracování Vašich OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ (tzn. že Vaše OÚ nebudu zpracovávat do doby, než prokážu existenci mých oprávněných důvodů převažujících nad Vašimi právy a svobodami, anebo je přestanu zpracovávat úplně, pokud zpracovávám Vaše OÚ pro účel „přímý marketing“) 
 1. právo na omezení zpracování Vašich OÚ (tzn. že Vaše OÚ budu mít pouze uložené, ale nebudu je jinak zpracovávat): v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:
 • omezení zpracování Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:
 • popřete přesnost Vašich OÚ
 • Vaše OÚ zpracovávám protiprávně, Vy však odmítáte jejich výmaz
 • Vaše OÚ nepotřebuji pro účely zpracování, Vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a zatím jsem neověřila, zda mé oprávněné důvody převažují nad Vašimi právy a svobodami
 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném omezení zpracování Vašich OÚ
 • sdělení, že omezení zpracování Vašich OÚ bude zrušeno
Jak můžete Vaše práva uplatnit?
Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, prosím:
 1. pošlete mi e-mail nebo mi napište na kontaktní údaje uvedené níže,
 2. poskytněte mi dostatečné informace o Vás, abych Vás mohla jednoznačně identifikovat,
 3. poskytněte mi informace související s Vaší žádostí.

Jak mě můžete kontaktovat?
Pokud máte nějaké dotazy k těmto Informacím nebo k Vašim OÚ, které zpracovávám, nebo pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, prosím kontaktujte mě na:
e-mailové adrese: adela@pilateszive.cz nebo
poštovní adrese: Adéla Bryjová, Jaroslava Seiferta 10, 73601 Havířov
Jak můžete podat stížnost u dozorového úřadu?
Nařízení GDPR Vám dává právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém pracujete, žijete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím: https://www.uoou.cz, na telefonním čísle +420 234 665 111, na e-mailové adrese posta@uoou.cz či na poštovní adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Na novém webu se snažíme stále zlepšovat zážitek uživatelek.

Pokud se vám stalo, že se některá videa sekala, prosíme o vyplnění následujícího formuláře. Díky!

[fluentform id="3"]

Na novém webu se snažíme stále zlepšovat zážitek uživatelek.

Děkujeme za zpětnou vazbu.

[fluentform id="4"]